HSF Fixture

ویژگی فیکسچر برای ایمپلنت دندان HSF Fixture برند snucone

ویژگی فیکسچرهای یکپارچه OneBody

Handy Straight Fixture (HSF Fixture)

مناسب فضاهای باریک مخصوصا فک پایین قدامی

طراحی بهینه جهت Self tapping

قطر های 2.5 و 3 میلیمتری با طولهای 10، 13 و 16 و ارتفاع لثه  5 و 3.5 میلیمتر

تورک پیشنهادی: حداکثر 35 نیوتن