کنگره اکسیدا 2023

شرکت فرادید دانش در کنگره اکسیدا 2023

شرکت فرادید دانش در کنگره اکسیدا 2023

روز پنج شنبه سخنرانی دکتر برنادلو تحت عنوان:

در این سخنرانی دو موضوع ارائه شد:

  1. آخرین تکنیکهای سطح و پوشش ایمپلنت بررسی گردید و تاثیر هر یک بر استئواینتگریشن و موفقیت کاشت ایمپلنت در کوتاه مدت طولانی مدت و همچنین تاثیر آنها بر پری ایمپلنتایتیس (با ارایه کیسهای کلینیکی با فالو آپ چندساله سیستم ایمپلنت آیرس (iRES) مورد بحث قرار گرفت.
  1. پارامترهای مفید و درخت تصمیم گیری که به دندانپزشک در انتخاب سینوس لیفت کرستال در مقابل لترال کمک می نماید و همچنین گرفت هیدرودینامیک جهت استفاده در سینوس لیفت کریستال معرفی شد.