برنامه علمی دو روزه ایمپلنت

برنامه علمی درباره بهترین ایمپلنت دندان

برنامه علمی دو روزه ایمپلنت

روز جمعه کارگاه آموزشی  جناب آقای دکتر بیرنگ وسرکار خانم  دکتر مهاجری تحت عنوان Digital All on 4\6 -IRES implant برگزار شد.

اولین بار این تکنیک با پایه گذاری 4 واحد ایمپلنت وقراردادن رستوریشن فوری انجام گرفته که اصطلاح all on 4 برای آن درنظر گرفته شد.در کارگاهی که برگزار شد درابتدا مروری براصول رستوریشن  فوری کامل فک وتلفیق تکنولوژی دیجیتال باتکنیک مذکور بیان شد وهمچنین درمان جراحی وپروتزall on 4  با سیستم ایمپلنت آیرس سوییس  ومعرفی نرم افزاراختصاصی Real Guideرابه جزییات ازتهیه داده های بیمار طراحی گاید و رستوریشن وانجام  درمان ارائه گردید.درنهایت کیس های کلینیکی all on x با فالواپ های چند ساله ارائه شده وبا پرسش وپاسخ به پایان رسید.

سخنرانان: